Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Miss Lou,

 

které mimo jiné stanovují podmínky uzavírání smluv prostřednictvím obchodu a obsahují nejdůležitější informace o prodejci, obchodu a právech spotřebitele.

OBSAH

§ 1 Definice
§ 2 Kontakt se prodejcem
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Nákupy v obchodě
§ 5 Platby
§ 6 Realizace objednávky
§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy
§ 9 Reklamace
§ 10 Osobní údaje
§ 11 Výhrady
Příloha č. 1: Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

§ 1 DEFINICE

Pracovní dny - dny od pondělí do pátku s výjimkou dnů, které jsou v Polsku zákonně volné.
Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Spotřebitel - spotřebitel podle ustanovení občanského zákoníku.
Účet - bezplatná služba obchodu (elektronická služba), kterou lze nalézt v odděleném pravidlech obchodu, a která umožňuje každému subjektu, který používá obchod, založit svůj vlastní účet v obchodě.
Kupující - každý subjekt, který nakupuje v obchodě.
Upřednostněný kupující - kupující, který je spotřebitelem nebo upřednostněným podnikatelem.
Upřednostněný podnikatel - fyzická osoba, která s prodejcem uzavírá smlouvu přímo v souvislosti s její hospodářskou činností, ale nemá profesionální charakter pro tuto činnost.
Pravidla - tato pravidla.
Obchod - internetový obchod Miss Lou - Internetový obchod, plavky, plavkové kostýmy, který provozuje prodávající na adrese https://misslou.cz.
Prodávající - podnikatelé zapsaní v Centrálním rejstříku a informacích o hospodářské činnosti vedeném ministrem odpovědným za hospodářství a vedení Centrálního rejstříku a informací o hospodářské činnosti:

 1. Monika Konior, DIČ 9372741660, IČO 521240519, podnikatel jednající pod názvem Miss Lou - společník občanského sdružení
 2. Janusz Fajferek, DIČ 9372741660, IČO 521240519, podnikatel jednající pod názvem Miss Lou - společník občanského sdružení

provozující podnikání v rámci občanského sdružení s názvem Miss Lou Monika Konior, Janusz Fajferek s.c. se sídlem na adrese POLAND, 43-330 Wilamowice, ul. Ignacego Paderewskiego 4, DIČ 9372741660, IČO 521240519.
Zákon o právech spotřebitele - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 KONTAKT SE SPRZEDÁVATELEM

1. Poštovní adresa: Poland, 43-330 Wilamowice, ul. Ignacego Paderewskiego 4
2. E-mailová adresa: shop@misslou.cz
3. Telefon: +48 798 885 547

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

1. Pro správné fungování obchodu jsou potřebné následující věci:

 • zařízení s přístupem k internetu
 • internetový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookies.

2. Kromě požadavků uvedených v odstavci 1 je pro zadání objednávky v obchodě nezbytný aktivní e-mailový účet.

§ 4 NÁKUPY V OBCHODĚ

1. Ceny produktů viditelné v obchodě jsou celkovými cenami za produkt.
2. Prodávající upozorňuje, že na celkovou cenu objednávky se skládají uvedené v obchodě: cena produktu a případně náklady na dodání zboží.
3. Vybraný produkt k nákupu je nutné přidat do košíku v obchodě.
4. Poté Kupující vybere z možností dostupných v obchodě způsob doručení zboží a způsob platby za objednávku a poskytne potřebné údaje pro provedení objednávky.
5. Objednávka je přijata v okamžiku potvrzení jejího obsahu a akceptace Podmínek pro Kupujícího.
6. Podání objednávky je rovno uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.
7. Kupující se může zaregistrovat v obchodě, tj. vytvořit účet, nebo nakupovat bez registrace prostřednictvím zadávání svých údajů při každé případné objednávce.

§ 5 PLATBY

1. Objednávku můžete zaplatit prostřednictvím platební platformy PayU.

2. V případě výběru platby prostřednictvím platební platformy PayU, poskytovatelem online platebního systému je společnost PayU S.A.

3. V případě, že kupující zvolí platbu předem, je nutné uhradit objednávku do 7 pracovních dnů od zadaní objednávky.

§ 6 REALIZACE OBJEDNÁVKY

Termín realizace objednávky je uvedený v Obchodě. Prodávající začne s realizací objednávky po jejím uhrazení.

V situaci, kdy Kupující v rámci jedné objednávky zakoupil produkty s různými termíny realizace, objednávka bude realizována v termínu odpovídajícím produktu s nejdelším termínem realizace.

Produkty zakoupené v Obchodě jsou doručovány pomocí kurýrní služby GLS.

§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující má výsadní právo odstoupit od smlouvy uzavřené se Sprzedawcą prostřednictvím Obchodu, s výhradou § 8 Podmínek pro využití Obchodu, do 14 dnů bez uvedení jakéhokoliv důvodu.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po uplynutí 14 dnů ode dne:

 • kdy Kupující získal vlastnictví zboží, nebo kdy osoba třetí jiná než dopravce a uvedená Kupujícím vlastnictví tohoto zboží získala;
 • kdy Kupující získal vlastnictví posledního zboží, série nebo části nebo kdy osoba třetí, jiná než dopravce a uvedená Kupujícím, získala vlastnictví posledního zboží, série nebo části, v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví více zboží, které jsou dodávány samostatně, série nebo částmi.

3. Aby Kupující mohl využít svého práva na odstoupení od smlouvy, musí informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím údajů uvedených v § 2 Podmínek pro využití Obchodu jednoznačným prohlášením (např. dopisem zasláním poštou nebo e-mailem).

4. Kupující s výhodou může použít vzor formuláře odstoupení od smlouvy uvedený na konci Obchodních podmínek, ale není to povinné.

5. Aby byl dodržen lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, když kupující s výhodou odešle informaci týkající se výkonu jeho práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

DOPADY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy prodávající vrátí privilegovanému kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dalších nákladů vyplývajících z preferovaného způsobu dodání zvoleného kupujícím jiného než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů od dne, kdy prodávající byl informován o rozhodnutí privilegovaného kupujícího odstoupit od smlouvy.

7. Prodávající provede vrácení platby stejnými platebními prostředky, které byly použity privilegovaným kupujícím v původní transakci, pokud se privilegovaný kupující nezajímá o jiné řešení. V každém případě se v souvislosti s touto platbou privilegovaný kupující nemusí obávat žádných poplatků.

8. Pokud prodávající nenabídl, že sám vyzvedne zboží od privilegovaného kupujícího, může se zdržet vrácení platby až do obdržení zboží nebo do předložení důkazu o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

9. Prodávající žádá, aby bylo zboží vráceno na adresu: Poland, 43-330 Wilamowice, ul. Ignacego Paderewskiego 4 bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů od dne, kdy byl prodávající informován o odstoupení privilegovaného kupujícího od smlouvy. Termín je dodržen, pokud si privilegovaný kupující odešle zboží před uplynutím 14denní lhůty.

10. Privilegovaný kupující nese přímé náklady na vrácení zboží.

11. Privilegovaný kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání jinak než je nezbytné pro určení charakteru, vlastností a funkčnosti zboží.

12. Pokud zboží vzhledem k jeho povaze nelze zaslat zpět obvyklou poštovní cestou, nese přímé náklady na vrácení zboží také prioritní kupující. O předpokládané výši těchto nákladů bude privilegovaný kupující informován prodávajícím v popisu zboží v obchodě nebo při objednávce.

§ 8 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku uvedené v § 7 obchodních podmínek se na smlouvu nevztahuje:

 1. v níž je předmětem plnění neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikace zvýhodněného kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 2. v níž je předmětem plnění zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
 3. pokud je předmětem plnění zboží dodané v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
 4. pokud je předmětem plnění zboží, které je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od jiného zboží;
 5. pokud jsou předmětem plnění zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
 6. u dodávek novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném;
 7. u nichž je cena nebo odměna závislá na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.§ 9 STÍŽNOSTI

§ 9 STÍŽNOSTI 

I OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající odpovídá přednostnímu kupujícímu za soulad plnění se smlouvou, jak stanoví obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení zákona o právech spotřebitelů.
 2. Prodávající žádá, aby reklamace byly podávány na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 obchodních podmínek.
 3. Pokud je na výrobek poskytována záruka, jsou informace o ní a jejích podmínkách k dispozici v Obchodě.
 4. Stížnosti týkající se provozu Obchodu se zasílají na elektronickou adresu uvedenou v § 2 Obchodních podmínek.
 5. Prodávající odpoví na stížnost do 14 dnů od jejího obdržení.

II PRIORITNÍ KUPUJÍCÍ

A. Zboží

1. V případě nesouladu zboží se smlouvou má přednostní kupující možnost uplatnit práva stanovená v kapitole 5a zákona o právech spotřebitelů.

2. Prodávající odpovídá za nesoulad zboží se smlouvou, který existoval v době dodání a který se projeví do dvou let od tohoto okamžiku, pokud doba použitelnosti zboží stanovená prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem není delší.

3. Na základě ustanovení zákona o právech spotřebitelů může privilegovaný kupující v každém případě požadovat:
   a. výměnu zboží,
   b. opravu zboží.

4. Kromě toho může Privilegovaný kupující učinit prohlášení o:
   a. snížení ceny,
   b. odstoupit od smlouvy

v situaci, kdy:

 • Prodávající odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou v souladu s § 43d odst. 2 zákona o právech spotřebitelů;
 • prodávající neuvedl zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43d odst. 4 až 6 zákona o právech spotřebitelů;
 • nesoulad zboží se smlouvou trvá i přesto, že se prodávající pokusil uvést zboží do souladu se smlouvou;
 • nesoulad zboží se smlouvou je natolik závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího využití prostředků nápravy uvedených v článku 43d zákona o právech spotřebitelů;
 • z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zřejmé, že prodávající neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez zbytečných obtíží pro zvýhodněného kupujícího.

5. V případě zboží, které podléhá opravě nebo výměně, je přednostní kupující povinen dát zboží k dispozici prodávajícímu. Prodávající odebere zboží od přednostního kupujícího na vlastní náklady.

6. Přednostní kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je nesoulad zboží se smlouvou nepodstatný.

7. V případě odstoupení od smlouvy uvedené v tomto článku (týkající se zboží) je přednostní kupující povinen neprodleně vrátit zboží prodávajícímu na jeho náklady na adresu 43-330 Wilamowice, Ignacego Paderewskiego 4. Prodávající vrátí přednostnímu kupujícímu cenu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení zboží nebo dokladu o jeho vrácení.

8. Prodávající vrátí Přednostnímu kupujícímu částky splatné v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Kupujícího u přednostního kupujícího o snížení ceny.

B. Mimosoudní řízení o stížnostech a opravných prostředcích

1. Pokud reklamační řízení nepřinese výsledek, který spotřebitel očekává, může spotřebitel využít mj.:

 1. zprostředkování vedené místně příslušným inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o zprostředkování. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
 2. s pomocí příslušného stálého rozhodčího soudu pro spotřebitele působícího při zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci před rozhodčím soudem. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
 3. bezplatná pomoc městského nebo okresního spotřebitelského ombudsmana;
 4. online platforma ODR, která je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III KUPUJÍCÍ, KTEŘÍ NEJSOU PŘEDNOSTNÍMI KUPUJÍCÍMI

1. V případě vady zboží má kupující, který není přednostním kupujícím, možnost uplatnit nárok na vadné zboží na základě záruky upravené občanským zákoníkem.

2. U jiného než přednostního kupujícího odpovídá prodávající ze záruky, pokud se fyzická vada projeví před uplynutím dvou let ode dne dodání zboží kupujícímu.

3. Podle občanského zákoníku Kupující, který je jiným než přednostním podnikatelem, ztrácí práva ze záruky, jestliže zboží neprohlédl v době a způsobem obvyklým u zboží tohoto druhu a neoznámil vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, a jestliže vada vyšla najevo až později - jestliže ji neoznámil Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pro dodržení výše uvedené lhůty postačí zaslání oznámení o vadě před uplynutím lhůty.

4. Využitím záruky může Kupující, který není Přednostním kupujícím, za podmínek stanovených občanským zákoníkem:

 1. učinit prohlášení o snížení ceny,
 2. v případě podstatné vady učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy,
 3. požadovat výměnu zboží za zboží bez vad,
 4. požadovat odstranění vady.

5. Pokud se ukáže, že pro posouzení reklamace je nutné doručit vadné zboží prodávajícímu, je kupující, který není privilegovaným kupujícím, povinen doručit zboží na adresu 43-330 Wilamowice, Ignacego Paderewskiego 4.

§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE

1. Správcem osobních údajů poskytnutých kupujícím při používání obchodu je prodávající. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Prodávajícím - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů - jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené v Obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů - "RODO".

2. Účelem zpracování údajů Kupujícího poskytnutých Kupujícím v souvislosti s nákupem v Obchodě ze strany Prodávajícího je vyřízení objednávek. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě:

 • smlouva nebo úkony učiněné na žádost kupujícího za účelem jejího uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO),
 • právní povinnost prodávajícího týkající se účetnictví (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO) a
 • oprávněný zájem prodávajícího zpracovávat údaje za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).

3. Poskytnutí údajů kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů brání uzavření smlouvy. smlouvy v obchodě.

4. Údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s nákupem v Obchodě budou zpracovávány do okamžiku, kdy:

 1. smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím pozbude platnosti;
 2. prodávající přestane být ze zákona povinen zpracovávat údaje kupujícího;
 3. zanikne možnost uplatnění nároků Kupujícího nebo Prodávajícího souvisejících se smlouvou uzavřenou prostřednictvím Obchodu;
 4. je přijata námitka Kupujícího proti zpracování jeho osobních údajů - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem Prodávajícího.

- podle toho, co je v daném případě použitelné a co nastane nejpozději.

5. Kupující má právo požadovat:

 1. přístup ke svým osobním údajům,
 2. na opravu svých osobních údajů,
 3. výmazu,
 4. omezení zpracování,
 5. předání údajů jinému správci
  a právo na:
 6. vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací kupujícího - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (tj. na základě oprávněných zájmů prodávajícího).

6. Za účelem uplatnění svých práv by měl Kupující kontaktovat Prodávajícího s využitím údajů uvedených v § 2 Obchodních podmínek.

7. Pokud se Kupující domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 11 PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Poskytování nezákonného obsahu kupujícím je zakázáno.
Každá objednávka učiněná v obchodě představuje samostatnou smlouvu a vyžaduje samostatný souhlas s obchodními podmínkami. Smlouva se uzavírá na dobu a za účelem splnění objednávky.
Smlouvy uzavřené na základě Pravidel se uzavírají v polském jazyce.
V případě případného sporu s Kupujícím, který není prioritním Kupujícím, je příslušným soudem soud příslušný podle sídla Prodávajícího.

Příloha 1 smluvních podmínek

Níže naleznete vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel může, ale nemusí použít:

 

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář by měl být vyplněn a odeslán pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Miss Lou Monika Konior, Janusz Fajferek s.c.
Poland, 43-330 Wilamowice, ul. Ignacego Paderewskiego 4
e-mailová adresa: shop@misslou.cz

- Já/my(*) ..................................................................... tímto informuji(*) o svém odstoupení od kupní smlouvy na následující zboží(*) / poskytnutí následující služby(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)

..............................................................................................................................................................................

- Jméno spotřebitele(ů)/podnikatele(ů) s výsadou:

..............................................................................................................................................................................

- Adresa spotřebitele(ů)/podnikatele(ů) s výsadami:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................


.............................................................................................
Podpis spotřebitele(ů)/podnikatele(ů)
(pouze v případě, že je formulář zasílán v papírové podobě)

Datum ............................................

(*) Nehodící se škrtněte.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obchodní podmínky obchodu Miss Lou

 

OBSAH

§ 1 Definice
§ 2 Kontaktování poskytovatele služeb
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Účet
§ 5 Reklamace
§ 6 Osobní údaje
§ 7 Námitky

§ 1 DEFINICE

Zákazník - zákazník v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
Účet - upravená v pravidlech neplatná funkce obchodu (služba), kterou si Subjekt služeb může vytvořit v obchodě svůj individuální účet.
Subjekt služeb - každá osoba zakládající Účet nebo zájemce o založení Účtu.
Upřednostňovaný subjekt služeb - subjekt služeb, který je Zákazníkem nebo fyzickou osobou, která uzavírá s Poskytovatelem smlouvu přímo související s její hospodářskou činností, ale nemá pro ni profesionální charakter.
Pravidla - tato pravidla účtu.
Obchod - internetový obchod Miss Lou - Internetový obchod, plavky, plavecké kostýmy provozované Poskytovatelem na adrese https://misslou.cz.
Poskytovatel - Podnikatelé zapsaní do Centrální evidence a informačního systému hospodářských subjektů vedené ministerstvem průmyslu a obchodu a vedení Centrální evidence a informací o hospodářské činnosti:

 1. Monika Konior, IČO 9372741660, č. REGON 521240519, podnikající pod firmou Miss Lou - společník občanského sdružení
 2. Janusz Fajferek, IČO 9372741660, č. REGON 521240519, podnikající pod firmou Miss Lou - společník občanského sdružení

vykonávající činnost v rámci občanského sdružení pod názvem Miss Lou Monika Konior, Janusz Fajferek s.c. se sídlem na adrese 43-330 Wilamowice, ul. Ignacego Paderewského 4, IČO 9372741660, č. REGON 521240519.

§ 2 KONTAKT S POSKYTOVATELEM SLUŽEB

 1. Poštovní adresa: 43-330 Wilamowice, ul. Ignacego Paderewskiego 4
 2. E-mailová adresa: shop@misslou.cz
 3. Telefon: +48 798 885 547

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování a nastavení účtu je třeba:
 • aktivní e-mailový účet
 • zařízení s přístupem k internetu
 • internetový prohlížeč, který podporuje JavaScript a cookies

§ 4 ÚČET

Založení účtu je zcela dobrovolné a závisí na přání Zákazníka. Účet poskytuje Zákazníkovi další možnosti, jako například prohlížení historie objednávek, kontrolu stavu objednávky nebo samostatnou úpravu údajů Zákazníka. Pro vytvoření účtu je nutné vyplnit příslušný formulář v obchodě. V okamžiku vytvoření účtu je mezi Zákazníkem a Poskytovatelem uzavřena smlouva na neurčito ohledně vedení účtu na základě podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Zákazník může kdykoli bez jakýchkoli nákladů od účtu odstoupit. Pro zrušení účtu je nutné zaslat své odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu Poskytovatele: shop@misslou.cz, což bude mít za následek okamžité odstranění účtu a zrušení smlouvy ohledně vedení účtu.

§ 5 REKLAMACE

1. Reklamace týkající se fungování účtu je třeba zaslat na e-mailovou adresu shop@misslou.cz

2. Posouzení reklamace ze strany poskytovatele služby proběhne do 14 dnů.

    MIMOŘÁDNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A VYŘIZOVÁNÍ POŽADAVKŮ

3. V případě, že reklamační řízení nepřinese očekávané výsledky pro spotřebitele, může spotřebitel využít mimo jiné:

 1. mediace vedoucí k územně příslušnému Vojvodskému inspektorátu pro obchodní inspekci, na který se má obrátit se žádostí o mediaci. V zásadě je řízení bezplatné. Seznam inspektorátů je k dispozici zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
 2. potřebujete-li pomoci vhodného teritoriálně stálého mimosoudního spotřebitelského soudu, který působí při Vojvodském inspektorátu pro obchodní inspekci a u kterého podáte žádost o projednání věci před mimosoudním soudem. Obecně platí, že řízení je bezplatné. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
 3. bezplatné pomoci městského nebo okresního poradce pro spotřebitele;
 4. internetové platformy ODR dostupné na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 OSOBNÍ ÚDAJE

1. Správcem osobních údajů poskytnutých klientem během používání účtu je poskytovatel služeb. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů, lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti, obsažené v Obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů - "RODO".

2. Účelem zpracování údajů klienta je vedení účtu. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě smlouva o poskytování služeb nebo úkony učiněné na žádost Klienta směřující k uzavření takové smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO), jakož i oprávněný zájem Poskytovatele služeb spočívající ve zpracování údajů za účelem zjištění, prošetření nebo obhajoby případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).

3.Poskytnutí údajů Klientem je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro vedení Účtu. Neposkytnutí údajů znamená, že Poskytovatel služeb nebude moci službu vedení Účtu poskytnout.

4. Údaje Zákazníka budou zpracovávány do:

 1. Účet bude vymazán Zákazníkem nebo Poskytovatelem služeb na žádost Zákazníka.
 2. zanikne možnost Klienta nebo Poskytovatele služeb uplatňovat nároky související s Účtem;
 3. bude akceptována námitka Klienta proti zpracování jeho osobních údajů, pokud bylo zpracování založeno na oprávněném zájmu Poskytovatele služeb.

- podle toho, co je v daném případě použitelné a co nastane nejpozději.

5. Příjemce má právo požádat o:

 1. přístup ke svým osobním údajům,
 2. na opravu svých osobních údajů,
 3. vymazání,
 4. omezení zpracování,
 5. předání údajů jinému správci
  jakož i právo na:
 6. vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací příjemce služby -proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (tj. na základě oprávněných zájmů poskytovatele služby).

6.  Za účelem uplatnění svých práv by se měl Objednatel obrátit na Poskytovatele služeb.
7. Pokud se klient domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 7 OMEZENÍ

1. Zákaz doručování obsahu s nezákonným charakterem ze strany služebníka.

2. Smlouva o správě účtu je uzavírána v polském jazyce.

3. V případě významných důvodů uvedených v odstavci 4 má poskytovatel právo na změnu podmínek.

4. Důležitými důvody podle odstavce 3 jsou:

 1. nutnost přizpůsobení obchodu předpisům práva platných pro činnost obchodu;
 2. zlepšení bezpečnosti poskytované služby;
 3. změna funkčnosti účtu, vyžadující úpravu podmínek.

5. Služebník bude informován o plánované změně podmínek nejméně 7 dní před vstupem změn v platnost prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu přiřazenou k účtu.

6. Pokud služebník nevyjádří souhlas s plánovanou změnou, měl by o tom informovat poskytovatele prostřednictvím odpovídající zprávy na e-mailovou adresu shop@misslou.cz., což bude mít za následek ukončení smlouvy o správě účtu okamžikem vstupu plánované změny v platnost nebo dříve, pokud služebník předloží takovou žádost.

7. V případě, že služebník nevyjádří námitku proti plánované změně do doby vstupu změny v platnost, předpokládá se, že ji schvaluje, což nebrání budoucímu ukončení smlouvy.

8. V případě případného sporu se služebníkem, který není privilegovaným služebníkem, je příslušným soudem soud příslušný pro sídlo poskytovatele.

 

 

Obchodní podmínky newsletteru obchodu Miss Lou

 

OBSAH

§ 1 Definice
§ 2 Odběr novinek
§ 3 Stížnosti
§ 4 Osobní údaje
§ 5 Závěrečná ustanovení

§ 1 DEFINICE

Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu zákona o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964.
Newsletter - služba poskytovaná bezplatně elektronickými prostředky, jejímž prostřednictvím může Zákazník od Poskytovatele služby elektronickými prostředky dostávat předem objednané zprávy týkající se Obchodu, včetně informací o nabídkách, akcích a novinkách v Obchodě.
Obchod - internetový obchod Miss Lou, plavky, plavky, provozovaný Poskytovatelem služby na internetové adrese https://misslou.cz.
Zákazník - jakýkoli subjekt využívající službu zasílání novinek.
Privilegovaný zákazník - Zákazník, který je Spotřebitelem nebo fyzickou osobou uzavírající s Poskytovatelem služby smlouvu, která přímo souvisí s jeho podnikatelskou činností, ale nemá pro něj profesionální charakter.
Poskytovatel služby - podnikatelský subjekt zapsaný v Centrální evidenci ekonomických činností a informací vedené ministrem, který odpovídá za ekonomiku a vedení Centrální evidence ekonomických činností a informací:

 1. Monika Konior, NIP 9372741660, REGON č. 521240519, podnikatelka vystupující pod jménem Miss Lou - partnerka v partnerském vztahu.
 2. Janusz Fajferek, NIP 9372741660, REGON č. 521240519, podnikatel podnikající pod názvem Miss Lou - partner v partnerském vztahu.

podnikající pod názvem Miss Lou Monika Konior, Janusz Fajferek s.c. občanské sdružení se sídlem Poland, 43-330 Wilamowice, ul. Ignacego Paderewskiego 4, NIP 9372741660, REGON č. 521240519.

§ 2 Newsletter

 1. Zákazník může dobrovolně využívat služby Newsletteru.
 2. Pro využití služby Newsletteru je nutné mít zařízení s internetovým prohlížečem v nejnovější verzi, který podporuje JavaScript a soubory cookie, přístup k internetové síti a aktivní e-mailový účet.
 3. E-maily odesílané v rámci této služby budou zasílány na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při přihlášení k odběru Newsletteru. Pro uzavření smlouvy a přihlášení k odběru Newsletteru musí Zákazník v prvním kroku uvést svou e-mailovou adresu v určeném poli v obchodě, na kterou chce dostávat zprávy odesílané v rámci Newsletteru.
 4. Při přihlášení k Newsletteru dochází k uzavření smlouvy o poskytování služby na neurčito a Poskytovatel začne tuto službu poskytovat Zákazníkovi - s výhradou ustanovení odst. 5.
 5. Pro správné poskytování služby Newsletteru je Zákazník povinen uvést svou správnou e-mailovou adresu.
 6. V zprávách odeslaných v rámci Newsletteru bude uvedena informace o možnosti odhlášení se z něj, stejně jako odkaz na odhlášení.
 7. Zákazník se může kdykoliv bez udání důvodu a bez nákladů odhlásit z Newsletteru pomocí volby uvedené v odst. 6 nebo odesláním zprávy na e-mailovou adresu Poskytovatele: shop@misslou.cz.
 8. Využití odkazu k odhlášení se z Newsletteru Zákazníka nebo zaslání zprávy s požadavkem na odhlášení se z Newsletteru bude mít za následek okamžité ukončení smlouvy týkající se poskytování této služby.

§ 3 Stížnosti

1. Stížnosti týkající se zpravodaje se podávají poskytovateli služeb na e-mailovou adresu: shop@misslou.cz.
2. Poskytovatel služby odpoví na stížnost do 14 dnů od jejího obdržení.

MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ

3. V případě, že reklamační řízení nepřinese výsledek očekávaný Příjemcem služby, který je      Spotřebitelem, může Spotřebitel využít mj:

 1. zprostředkování vedené místně příslušným inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o zprostředkování. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
 2. pomoc místně příslušného stálého rozhodčího soudu pro spotřebitele působícího při zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci před rozhodčím soudem. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
 3. bezplatná pomoc městského nebo okresního spotřebitelského ombudsmana;
 4. internetová platforma pro řešení sporů on-line, která je k dispozici na adrese: https://ec.europa. - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Osobní údaje

1. Správcem osobních údajů poskytnutých zákazníkem v souvislosti s odběrem newsletteru je poskytovatel služby. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů - lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené v Obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů - "RODO".

2. Účelem zpracování údajů Zákazníka je zasílání Newsletteru. Základem zpracování osobních údajů je v tomto případě smlouva o poskytování služeb nebo úkony učiněné na žádost Zákazníka směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO), jakož i oprávněný zájem Poskytovatele služeb, který spočívá ve zpracování údajů za účelem zjištění, prošetření nebo obhajoby případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).

3. Poskytnutí údajů zákazníkem je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro poskytování služby Newsletter. Neposkytnutí údajů znamená, že poskytovatel služeb nebude moci tuto službu poskytnout.

4. Údaje Zákazníka budou zpracovávány do:

 1. Zákazník se odhlásí z odběru Newsletteru;
 2. zanikne možnost Zákazníka nebo Poskytovatele služeb uplatňovat nároky související s Newsletterem;
 3. bude akceptována námitka Klienta proti zpracování jeho osobních údajů - v případě, že zpracování bylo založeno na oprávněném zájmu Poskytovatele služeb.

- podle toho, co je v daném případě použitelné a co nastane nejpozději.

5. Příjemce má právo požádat o:

 1. přístup ke svým osobním údajům,
 2. na opravu svých osobních údajů,
 3. vymazání,
 4. omezení zpracování,
 5. předání údajů jinému správci
  jakož i právo na:
 6. vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací příjemce služby -proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (tj. na základě oprávněných zájmů poskytovatele služby).

6. Za účelem uplatnění svých práv by se měl Objednatel obrátit na Poskytovatele služeb.

7. Pokud se klient domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 5 Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem se rozumí nutnost změny těchto podmínek z důvodu modernizace služby Newsletter nebo změny právních předpisů, které mají vliv na poskytování služby poskytovatelem služby.
 2. Informace o plánované změně pravidel bude zákazníkovi zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při přihlášení k odběru Newsletteru, a to nejméně 7 dní před nabytím účinnosti změny.
 3. Pokud Příjemce služby nevznese námitky proti plánovaným změnám do doby, než vstoupí v platnost, má se za to, že s nimi souhlasí.
 4. Pokud Objednatel plánované změny neakceptuje, měl by o tom zaslat informaci na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb: shop@misslou.cz, což bude mít za následek ukončení smlouvy o poskytování služeb, jakmile plánované změny vstoupí v platnost.
 5. Poskytování nezákonného obsahu ze strany Klienta je zakázáno.
 6. Smlouva o poskytování služeb zasílání novinek se uzavírá v polském jazyce.
 7. V případě případného sporu se zákazníkem, který není privilegovaným zákazníkem, je příslušným soudem soud příslušný podle sídla poskytovatele služeb.
nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium